วิธีเปิดบัญชีนักลงทุน

สร้างบัญชีผู้ใช้โดยลงทะเบียน ใส่อีเมล รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม “ขอรหัส OTP” และทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

หมายเหตุ: รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข รวมกัน อย่างน้อย 8 ตัว

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความบนมือถือของท่าน
ทำการยืนยันอีเมลของท่านโดยการกดลิงก์ในอีเมลที่ถูกส่งโดยเพียร์ พาวเวอร์
หลังจากยืนยันอีเมล ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีนักลงทุน

กรอกข้อมูลของท่าน

ตรวจสอบคุณสมบัตินักลงทุน 


ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability test)

  ทำแบบทดสอบความเข้าใจการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุน 

หมายเหตุ: นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะจะไม่ต้องทำแบบทดสอบเข้าใจการลงทุน


นักลงทุนต้องทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนรายเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 เสร็จสิ้นการเปิดบัญชีเบื้องต้น จากนั้นรอเจ้าหน้าที่แจ้งผลการอนุมัติภายใน 1 วันทำการ