เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชี

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนรายเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดในวันที่ครบกำหนดของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
    สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้บัญชี KBANK คุณจะได้รับผลตอบแทนล่าช้ากว่ากำหนด 3 วันทำการ)
  • หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น)


หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified investor) มีคุณสมบัติตรงตาม ดังนี้

1. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ โฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง และไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัย, อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดการผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration)

2. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป  (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)                

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/สลิปเงินเดือน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration)

3. นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 
            
          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่  รายงานพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ ,ใบรับรองการเปิดบัญชีที่ระบุมูลค่าการลงทุนล่าสุดไม่เกิน 30 วัน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุน การประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจ หรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี