ฉันสามารถรับใบหักภาษีได้ที่ไหน ?

สำหรับนักลงทุน

ท่านสามารถดำเนินการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยการคลิกที่ รายการธุรกรรม และเลือกรายการ 'หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย'