มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการระดมทุนผ่านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

เพียร์ พาวเวอร์ เก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 3 - 4% จากจำนวนเงินระดมทุน กรณีระดมทุนสำเร็จ 

เพียร์ พาวเวอร์ เก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว กรณีระดมทุนสำเร็จ 

และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ก่อนครบกำหนด


ตัวอย่าง

บริษัท A ระดมทุนผ่าน เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท นักลงทุนให้ความสนใจ และจองซื้อหุ้นกู้เต็มจำนวนเสนอขาย 

หากค่าธรรมเนียมตามข้อตกลงการเสนอขายหุ้นกู้ เป็น 3% ผู้เสนอขายหุ้นกู้จะได้รับเงินสุทธิเป็นจำนวน 10,000,000 x (100% - 3%) = 9,700,000 บาท