ฉันจะขอรายงานเครดิตบูโรได้ที่ไหน ?

เอกสารเครดิตบูโรของบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล สามารถยื่นขอได้ด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นขอแทนได้ 
เอกสารเครดิตบูโร สามารถยื่นขอได้โดย
 1. เอกสารเครดิตบูโรสำหรับบุคคลธรรมดา สามารถยื่นขอเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเครดิตบูโร  ตรวจสอบสาขาสำนักงานเครดิตบูโร
 2. เอกสารเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคล สามารถยื่นขอเอกสารด้วยตนเองที่บริษัทเครดิตบูโร สำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 ดูแผนที่
ในกรณีที่ไม่สะดวกยื่นเอกสารด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการรับส่งเอกสารจากเพียร์ พาวเวอร์ด้วยการ "มอบอำนาจ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1 หรืออีเมล [email protected]


กรณี บุคคลธรรมดา (ผู้ถือหุ้นหลัก ที่ถือหุ้นมากกว่า 20% ขึ้นไป)
เอกสารที่ใช้
 1. แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา
 2. บัตรประชาชนตัวจริง

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา ที่กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขอรายงานเครดิตบูโร คือ 100 บาท

กรณี นิติบุคคล
เอกสารที่ใช้
 1. แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล
 2. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

กรณีมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

กรณียื่นขอรายงานผ่านทางไปรษณีย์ (นิติบุคคล)

กรุณาตรวจสอบวิธีขอรายงานผ่านไปรษณีย์ได้ ที่นี่

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขอรายงานเครดิตบูโร คือ 200 บาท