หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ อะไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถทำการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่สนใจผ่านแพลตฟอร์ม โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา