หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) คือ อะไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด การระดมทุนเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการ โดยจะมีผลตอบแทนให้นักลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยเงื่อนไขของการระดมทุนในแต่ละหุ้นกู้จะแตกต่างกัน ในส่วนของ วงเงิน อัตราดอกเบี้ย รูปแบบการชำระคืน และระยะเวลาในการชำระคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินธุรกิจของธุรกิจนั้นๆด้วย

นักลงทุนสามารถทำการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่สนใจผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

อ่านข้อมูล หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพิ่มเติม ที่นี่