เพียร์ พาวเวอร์ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ผู้ออกหุ้นกู้(Issuer) เป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย, เพียร์ พาวเวอร์จะทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารให้กับทั้งสองฝั่ง (ผู้ออกหุ้นกู้-นักลงทุน) สำหรับยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้นค่ะ