คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครเป็นผู้เสนอขายหุ้นกู้

1. นิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด หรือ บริษัท จำกัด (มหาชน) ที่เปิดดำเนินการมาอย่างน้อย 2 ปี และมีการนำส่งงบการเงินอย่างน้อย 1 ปี 

2. ธุรกิจมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 ท่าน (ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป) ที่บริหารหรือดำเนินธุรกิจดังกล่าว และอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่อาศัย และมีการเปิดบัญชีธุรกรรมในประเทศไทย