หลักการทำงานของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นอย่างไร

หลักการทำงานของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ประเมินและกำหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นกู้
  2. เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้
  3. ดำเนินการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
  4. ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนตามข้อกำหนดสิทธิ

ขั้นตอนที่ 1:  ประเมินและกำหนดรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นกู้

บริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นกู้ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเพียร์ พาวเวอร์ 

  • ระบุจุดประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น เพื่อขยายธุรกิจ, เพื่อเงินทุนหมุนเวียน หรือ ปรับโครงสร้างหนี้
  • อัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาการเสนอขายหุ้นกู้ตามที่กำหนด

หลังจากนั้นเพียร์ พาวเวอร์ตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทจากเอกสารที่ได้ทำการอัปโหลด หากผู้เสนอขายหุ้นกู้ผ่านการประเมินเบื้องต้น ทางเพียร์ พาวเวอร์เสนอเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วยวงเงิน ระยะเวลาในการชำระคืน และดอกเบี้ย ต่อบริษัทที่ยื่นขอเสนอขายหุ้นกู้

ขั้นตอนที่ 2: เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้

 เพียร์ พาวเวอร์ เสนอข้อมูลของผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่นักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Bond platform) โดยนักลงทุนสามารถพิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้แต่ละรายการได้จากหนังสือชี้ชวนการลงทุน (Prospectus) ในการจองซื้อหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นักลงทุนต้องชำระเงินค่าจองซื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำการกดปุ่มจองซื้อหุ้นกู้ โดยค่าจองซื้อจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อ (Custodian)  ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งผู้เสนอขายหุ้นกู้จะสามารถออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ก็ต่อเมื่อมีนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้เต็มจำนวน 100% ที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอเสนอขายหุ้นกู้เท่านั้น หากมีการจองซื้อไม่ครบเต็มจำนวน ผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินให้กับนักลงทุนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 : ดำเนินการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ผู้เสนอขายหุ้นกู้ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นกู้จากนักลงทุน ลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และใบหุ้นกู้ นอกจากนี้ผู้เสนอขายหุ้นกู้รับเงินจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อและออกใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้แก่นักลงทุน

ขั้นตอนที่ 4 : ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินคืนตามข้อกำหนดสิทธิ

ผู้ออกหุ้นกู้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งต้องรายงานการชำระเงินคืนต่อนักลงทุน และปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพียร์ พาวเวอร์จะทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำแนะนำด้านการเป็นนายทะเบียนและรายงานการชำระคืน

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา