ระยะเวลาดำเนินการในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดประมาณกี่วัน

ระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 สัปดาห์ - 2 เดือน โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้นำส่งเอกสารให้เพียร์ พาวเวอร์พิจารณา