หน้าที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องทำตามข้อกำหนดสิทธิ

ในระหว่างที่ผู้เสนอขายหุ้นกู้ยังไม่ได้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ จะต้องมีการดำเนินการสำคัญตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

1. นำส่งรายงานงบการเงินรายปี ฉบับสมบูรณ์ทุกปี 

2. นำส่งรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท ทุกๆ 3 เดือน 

3. นำส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบเมื่อมีเหตุการณ์อันอาจกลายเป็นเหตุผิดนัดชำระ