หน้าที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ตามสัญญาการให้บริการ

การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ถูกหักไว้ ให้กับกรมสรรพากร โดยประกอบด้วย ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด. 53