ขั้นตอนการลงทุนใน Equity crowdfunding เป็นอย่างไร

การลงทุนคราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มจะแบ่งระยะเวลา เป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 : ระยะเวลาการจองซื้อ (Commitment Period) นักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ จะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านข้อมูลหนังสือชี้ชวนของบริษัทเพื่อพิจารณาข้อมูล และทำการจองซื้อหุ้นของบริษัท

ช่วงที่ 2 : ระยะเวลาการชำระเงินค่าจองซื้อ (Subscription Period) นักลงทุนจะต้องโอนเงินชำระค่าจองซื้อไปยังธนาคารผู้เก็บรักษาเงิน (อนุมัติโดยสำนักงาน ก.ล.ต.)  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาชำระค่าจองซื้อ ระบบจะส่งข้อมูลบริษัทจดทะเบียน พร้อมรายชื่อนักลงทุนล่าสุด ให้แก่ผู้ลงทุน