มีการคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง ในฐานะนักลงทุน

เพียร์ พาวเวอร์ คิดค่าบริการในการบริหารแพลตฟอร์มเพียงค่าธรรมเนียมเดียวเท่านั้น ซึ่งเท่ากับ 1.25% ของยอดชำระคืนเงินต้นที่ได้รับการชำระคืนในแต่ละงวด