ฉันสามารถลงทุนได้เท่าไหร่

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. นักลงทุนรายบุคคล (Retail investor)

นักลงทุนรายบุคคล มีขั้นต่ำการลงทุนอยู่ที่ 50,000 บาท และ ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้

และในระยะเวลา 12 เดือน นักลงทุนรายบุคคล สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 


ทั้งนี้ นักลงทุนรายบุคคลจะลงทุนในแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบความเข้าใจในการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง 

ดูรายละเอียด แบบทดสอบความเข้าใจการลงทุนได้ ที่นี่ 


2. นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified investor), นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการร่วมลงทุน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้ และไม่มีการจำกัดจำนวนเงินสูงสุดในการลงทุน