ฉันสามารถลงทุนได้เท่าไหร่

สำหรับจำนวนเงินลงทุนจะแตกต่างกันตามลักษณะนักลงทุน ซึ่งลักษณะของนักลงทุนทางเพียร์ พาวเวอร์ ได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยท่านสามารถศึกษาลักษณะนักลงทุนอย่างรายละเอียดได้จาก ที่นี่

กลุ่มที่ 1: นักลงทุนรายบุคคล (Retail investor)

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้ และตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นักลงทุนรายบุคคลสามารถลงทุนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม โดยมีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงบนแพลตฟอร์มใด ๆ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท


อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายบุคคลจะสามารถทำการลงทุนในแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบความเข้าใจในการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (นักลงทุนทุกท่านต้องทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ)


สำหรับนักลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งได้แก่ นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified investor), นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการร่วมลงทุน

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 บาทต่อหนึ่งหุ้นกู้ และไม่มีการจำกัดจำนวนเงินสูงสุดในการลงทุน

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา