ฉันจะได้รับการคุ้มครองในฐานะนักลงทุนอย่างไร?

สิทธิของนักลงทุนมีผลผูกพันธ์ทางกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองตาม  'ข้อตกลงจองซื้อหุ้น' ระหว่างบริษัทที่ออกหุ้นกับนักลงทุนผู้จองซื้อหุ้น