หุ้นคราวด์ฟันดิง Equity Crowdfunding คือ อะไร

หุ้นคราวด์ฟันดิง หรือ Equity Crowdfunding คือ ช่องทางในการระดมทุนของธุรกิจที่กําลังเติบโต โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนราย ย่อยสามารถร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง (Funding portal) อย่าง เพียร์ พาวเวอร์ โดยธุรกิจที่มาระดม ทุนบนแพลตฟอร์มจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจาก เพียร์ พาวเวอร์ และต้องมีประวัติการดําเนินงานที่ดี รวมถึงมี ผลิตภัณฑ์/บริการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการตลาด โดยนักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว จะได้สินทรัพย์ในรูปแบบ "หุ้น" ของธุรกิจนั้นๆ ที่เลือกลงทุน