ใครสามารถลงทุนได้บ้าง

นักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านแพลตฟอร์ม เพียร์ พาวเวอร์ มีอยู่ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: นักลงทุนรายบุคคล (Retail investor) 

 นักลงทุนรายบุคคล คือ นักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 8 แสนบาทต่อปี หรือมีสินทรัพย์การลงทุนมากกว่า 2 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2: นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified investor) มีดังนี้

              ก. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีและมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (สามารถนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

             ข. นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (สามารถนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

             ค. นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

กลุ่มที่ 3: นักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน  บริษัทประกัน  กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เป็นต้น

 กลุ่มที่ 4: นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการร่วมลงทุน (Venture capital and Private equity)

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา