การจองเกินจำนวน หมายถึงอะไร?

การจองเกินจำนวน (Overbooked) หมายถึง การที่นักลงทุนรายบุคคล ทำการจองซื้อหุ้นกู้ รวมกันเกินจำนวน 20 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ (Commitment Period) 

อันเนื่องมาจาก ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. อ้างอิงจาก ทจ. 21/2562 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 11 (4)(ข)  นักลงทุนรายบุคคล ไม่สามารถลงทุนในหุ้น หรือ หุ้นกู้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง รวมกันเกิน 20 ล้านบาทได้

จึงทำให้ นักลงทุนรายบุคคลบางท่านที่ทำการจองซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้ ไม่สามารถเป็นเจ้าของหุ้นกู้ได้ โดยนักลงทุนรายบุคคลจะได้สิทธิ์ในการรับใบหุ้นกู้ตามลำดับการชำระเงิน (First Come First Serve) ในช่วงระยะเวลาการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ (Subscription Period)

ตัวอย่าง: 

ในกรณีที่หุ้นกู้บริษัท A เปิดระดมทุนจำนวน 30 ล้านบาท และมีนักลงทุนรายบุคคลจองซื้อหุ้นกู้บริษัท A รายละ 100,000 บาท จำนวน 300 ท่าน - เมื่อสถานะของหุ้นกู้ เปลี่ยนเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการชำระเงินจองซื้อ (Subscription Period)

  • นักลงทุนรายบุคคล 200 ท่านแรกที่ทำการชำระเงิน จะได้รับใบหุ้นกู้ ของ บริษัท A 
  • ในขณะที่นักลงทุน 100 ท่านที่เหลือ จะไม่สามารถชำระเงินเข้ามาได้ แม้จะยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ (Subscription Period) ก็ตาม