อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง ?

อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับ ประเภทของธุรกิจ สถานะทางการเงินของบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก รวมถึงลักษณะสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ

เพียร์ พาวเวอร์ ใช้กระบวนการประเมินเครดิตแบบองค์รวมซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ประเมินทั้งหมด 2 องค์ประกอบ ได้แก่

1.) ความสามารถในการชำระ

เพียร์ พาวเวอร์พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน ณ ช่วงเวลาที่เพียร์ พาวเวอร์ประเมินเครดิต สำหรับการพิจาณาสภาพคล่อง เพียร์ พาวเวอร์ได้ประเมินจากธุรกรรมทางธุรกิจทั้งกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออกภายใน 6 เดือนล่าสุด
อีกทั้งเพียร์ พาวเวอร์ได้ประเมินสัญญาทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต

2.) ความตั้งใจในการชำระ

เพียร์ พาวเวอร์พิจารณาจากประวัติเครดิตของบริษัทนั้นๆ และประวัติการชำระภาระหนี้ของบริษัทว่าตรงต่อเวลาหรือไม่ ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์คำนึงถึงทุกรูปแบบของภาระหนี้ของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ระยะยาว, หุ้นกู้
อีกทั้งเพียร์ พาวเวอร์ประเมินประวัติการชำระเงินของบริษัทต่อคู่ค้าอีกด้วย

หลังจากการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบนี้คู่กัน เพียร์ พาวเวอร์จะสามารถกำหนดเครดิตเกรดและอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกันได้ดังต่อไปนี้

เครดิตเกรด A: 8 - 11% ต่อปี
เครดิตเกรด B: 12 - 13% ต่อปี
เครดิตเกรด C: 14 - 16% ต่อปี
เครดิตเกรด D: 17 - 20% ต่อปี
เครดิตเกรด HR(High Risk/ ความเสี่ยงสูง) : 21 - 21% ต่อปี
เครดิตเกรด NR (Not Rated) : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่ได้รับการประเมินและระดมทุนในตลาด

โดยมีผลตอบแทนอยู่ที่ 8-22 % หรือคิดเป็น 5-21% ภายหลังหักค่าบริการการลงทุนในแพลตฟอร์ม