เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอย่างไร ?

เพียร์ พาวเวอร์ ประเมินผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

  1. วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และลักษณะธุรกิจ 
  2. วิเคราะห์งบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัท 
  3. วิเคราะห์การหมุนเวียนกระแสเงินสด ของบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก
  4. วิเคราะห์พฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของบริษัท และผู้ถือหุ้นหลัก 

นอกจากนี้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพียร์ พาวเวอร์ มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ และยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบประเมินเครดิตของเพียร์ พาวเวอร์ บริษัทจะถูกจัดลำดับความเสี่ยง ก่อนนำเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อให้นักลงทุนได้ลงทุน