จะทำอย่างไร หากผู้เสนอขายหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ?

เพียร์ พาวเวอร์และสำนักงานกฏหมาย รับผิดชอบติดตามทวงถามหนี้ และดำเนินการทางกฏหมาย ให้กับนักลงทุน

กรณีผิดนัดชำระหนี้ 

  • ผิดนัดชำระไม่เกิน 90 วัน เพียร์ พาวเวอร์ รับผิดชอบทวงถามหนี้ให้กับนักลงทุนต้วยตัวเอง 
  • ผิดนัดชำระมากกว่า 90 วัน เพียร์ พาวเวอร์ จะส่งข้อมูลให้บริษัทติดตามทวงถามหนี้และสำนักงานกฏหมายที่เป็นคู่ค้า เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้ นักลงทุนจะต้องเสียเงินต้นที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นไป

หมายเหตุ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดในการติดตามทวงถามหนี้