จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้

เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นเพียร์ พาวเวอร์ได้จัดให้มีการติดตามทวงถามหนี้โดยเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ของทางเพียร์ พาวเวอร์ ในบางกรณีเพียร์ พาวเวอร์จะส่งข้อมูลให้กับบริษัทติดตามทวงถามหนี้และสำนักงานกฎหมายที่เป็นคู่ค้า เพื่อดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ให้รวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในค่าดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ นักลงทุนจะต้องเสียเงินต้นที่ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นไป

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา