เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชี

เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับผลตอบแทนรายเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดในวันที่ครบกำหนดของหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
    สำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้บัญชีกสิกรไทย (KBANK) คุณจะได้รับผลตอบแทนล่าช้ากว่ากำหนด 2 วันทำการ)
  • หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น)


สำหรับหลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified investor)
จะต้องมีคุณสมบัติตรงอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ ดังนี้ 

1.) นักลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 
            
          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่  รายงานพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีกับบริษัทหลักทรัพย์ ,ใบรับรองการเปิดบัญชีที่ระบุมูลค่าการลงทุนล่าสุดไม่เกิน 30 วัน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 
*หมายเหตุ : พอร์ตการลงทุนเฉพาะการลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น (ไม่รวมกองทุน,หุ้นกู้ หรือ cryptocurrency)

2.) นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป             

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/สลิปเงินเดือน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration)

3.) นักลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นโดยตรงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยสินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น (อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้)

          หลักฐานแสดงคุณสมบัตินักลงทุน ได้แก่ โฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง และไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัย, อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดการผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน หรือ การระบุคุณสมบัติดังกล่าวโดยผู้ลงทุน (self-declaration)