แบบทดสอบความเข้าใจการลงทุน (K-test) คืออะไร ?

แบบทดสอบความเข้าใจการลงทุน หรือ Knowledge test คือ แบบทดสอบที่วัดความเข้าใจในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของนักลงทุน  

โดยนักลงทุน จำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ถูกทุกข้อจึงจะสามารถผ่านแบบทดสอบ และลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ 

อย่างไรก็ตามท่านสามารถทำความเข้าใจ การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ได้จากรูปภาพด้านล่าง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา