เพียร์ พาวเวอร์คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร ?

อัตราการคิดคำนวณค่าบริการนักลงทุนสำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะถูกคิดตามเงินต้นที่ได้ชำระคืน 
เช่น กรณีที่เป็น Bullet Bond ค่าธรรมเนียมจะถูกคิดครั้งเดียวในวันที่คืนเงินต้น ณ วันครบอายุหุ้นกู้ 
และในกรณีที่เป็น Amortized Bond ค่าธรรมเนียมจะถูกคิดในแต่ละงวด ที่มีการชำระเงินต้นคืนระหว่างงวด

ตัวอย่าง

นักลงทุน A ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท X ที่มีระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 10% เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากยอดผ่อนชำระ เป็นจำนวน 1.25% ของยอดชำระคืนเงินต้นที่ได้รับในแต่ละงวด หรือคิดเป็น 1.25% * 100,000 = 1,250 บาท ตลอด 1 ปี 

หมายเหตุ ผู้เสนอขายหุ้นกู้จะผ่อนชำระในลักษณะ ลดต้นลดดอก เป็นเงินก้อน เท่า ๆ กัน ในแต่ละเดือน หรือตามข้อตกลงในสัญญา