ใครสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้บ้าง

ธุรกิจของผู้เสนอขายขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง กับ เพียร์ พาวเวอร์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภท "บริษัทจำกัด" หรือ "บริษัทจำกัดมหาชน" และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
  2. มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทย* อย่างน้อย 1 ท่าน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20% ขึ้นไป) ที่มีหน้าที่บริหาร และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นหลักเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่ และการเปิดบัญชีในประเทศไทย 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา