ฉันสามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้เท่าไหร่

จำนวนเงินระดมทุนที่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ ต่อครั้ง คือ 2 - 10 ล้านบาท *

สำหรับ ผู้เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่เคยระดมทุนผ่านเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จะต้องตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

  1. มีการออกหุ้นกู้รวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาท ในระยะเวลา 12 เดือน (ไม่นับรวมหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว)  
  2. มีการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 40 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่มีการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงครั้งแรก (ไม่นับรวมหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว)

หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะระดมทุนมากกว่า 10 ล้านบาท กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ที่เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-026-3514 ต่อ 1 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา