ฉันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร

ผู้เสนอขายหุ้นกู้ต้องทำการอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครโดยมีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ได้แก่เอกสารของบริษัท และเอกสารของผู้ถือหุ้นหลัก


เอกสารของบริษัท

  1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. งบการเงินและรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีฉบับเต็ม
  3. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
  4. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)

เอกสารของผู้ถือหุ้นหลักผู้ถือหุ้นหลัก คือผู้ที่มีสัดส่วนในการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  2. รายงานเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
  3. รายงานเดินบัญชีเงินฝากธนาคารของบัญชีหลักที่แสดงรายการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนของผู้ถือหุ้นหลักที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป

ท่านสามารถศึกษาวิธีการอัปโหลดเอกสารได้จากที่นี่

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา