ฉันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครมีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ได้แก่ "เอกสารของบริษัท" และ "เอกสารของผู้ถือหุ้นหลัก" ดังนี้


เอกสารของบริษัท

  1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 3 เดือน]
  2. งบการเงินปีล่าสุดและรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีฉบับเต็ม
  3. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 30 วัน]
  4. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีธนาคารหลัก 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)

เอกสารของผู้ถือหุ้นหลัก* 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  2. รายงานเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้น - [ข้อมูลล่าสุด - มีอายุไม่เกิน 30 วัน]
  3. รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีธนาคารหลัก 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นหลักคือผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนในการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20