เพียร์ พาวเวอร์ คืออะไร

เพียร์ พาวเวอร์ คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เราเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางในการระดมทุน เชื่อมต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เข้ากับนักลงทุน
ในปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ ให้บริการ การระดมทุนผ่านการออก "หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง"

เพียร์ พาวเวอร์