ใบบอจ.5 คืออะไร

ใบบอจ. 5 คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

บอจ. 5 เป็นแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด อาทิ

  1. วันจัดตั้งบริษัท และ วันจัดประชุมสามัญประจำปี
  2. จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และราคาต่อหุ้น 
  3. รายละเอียดของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ จำนวนหุ้น และเลขหมายของหุ้นที่ถือครองในบริษัท