ใบบอจ.5 คืออะไร

ใบบอจ. 5 คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น เช่น วันจัดตั้งบริษัท วันที่จัดประชุมสามัญประจำปี จำนวนทุนจดทะเบียน มีทั้งหมดกี่หุ้น ราคาต่อหุ้น และมีรายละเอียด ของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ อาชีพ ที่ อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมกับ เลขหมายของ หุ้นที่ถือครองในบริษัท

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา