ฉันสามารถยื่นขอรับรายงานเครดิตบูโรได้ที่ไหน

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารและดาวโหลดแบบฟอร์มการขอรายงานเครติดบูโรได้จากที่นี่


กรณีบุคคลธรรมดา

ท่านสามารถยื่นขอเอกสารเครดิตบูโรด้วยตนเองที่สำนักงานเครดิตบูโร ณ สาขาที่ท่านสะดวก ตรวจสอบสาขาสำนักงานเครดิตบูโร

เอกสารที่ใช้

 • แบบคำขอการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา (ดาวน์โหลด)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหุ้นหลักตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • ค่าขอรายงานเครดิตบูโร 100 บาท
 • ค่ารายงานข้อมูลเครดิตพร้อมประวัติการเรียกดู 100 บาท

     กรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท(ดาวน์โหลด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง 
 • กรณีที่มีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญ ต้องให้ผู้มอบอำนาจลงนามกำกับไว้ด้วย และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 • ในช่องพยานจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงของพยานไว้ในวงเล็บด้วย


กรณีนิติบุคคล

ท่านสามารถยื่นขอเอกสารเครดิตบูโรด้วยตนเองที่บริษัทเครดิตบูโร สำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 ดูแผนที่

เอกสารที่ใช้

 • แบบคำขอการตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
 • ค่าขอรายงานเครดิตบูโร 200 บาท

      กรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
 • กรณีที่มีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญ ต้องให้ผู้มอบอำนาจลงนามกำกับไว้ด้วย และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต เนื่องจากหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
 • ในช่องพยานจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงของพยานไว้ในวงเล็บด้วย
 • กรณียื่นขอรายงานผ่านทางไปรษณีย์ ตรวจสอบวิธีขอรายงานผ่านไปรษณีย์


หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร 02-026-3514 ต่อ 1 หรืออีเมลมาที่ [email protected]

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา