ฉันสามารถคำนวณสัดส่วนผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

สัดส่วนผู้ถือหุ้น = (จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นทั้งหมด) x 100

สำหรับบริษัทจำกัด ท่านสามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นได้จากแบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

โดยวิธีการคำนวณสัดส่วนผู้ถือหุ้น ทำได้โดยนำ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น หารด้วย จำนวนหุ้นทั้งหมด และ คูณด้วย 100 หรือ [(จำนวนหุ้นที่ถือ/จำนวนหุ้นทั้งหมด)*100]


ตัวอย่าง

บริษัท A มีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น และ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 คน

ผู้ถือหุ้นคนที่ 1 ถือหุ้น 4,000 คิดเป็นร้อยละ (4,000 / 10,000) x 100 = 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

ผู้ถือหุ้นคนที่ 2 ถือหุ้น 2,000 คิดเป็นร้อยละ (2,000 / 10,000) x 100 = 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

ผู้ถือหุ้นคนที่ 3 ถือหุ้น 3,000 คิดเป็นร้อยละ (3,000 / 10,000) x 100 = 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

ผู้ถือหุ้นคนที่ 4 ถือหุ้น 1,000 คิดเป็นร้อยละ (1,000 / 10,000) x 100 = 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 

ดังนั้น บริษัท A จะต้องส่งเอกสารข้อมูลของผู้ถือหุ้น คนที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ เนื่องจากถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของหุ้นทั้งหมด 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ติดต่อเรา ติดต่อเรา