ฉันต้องทำอย่างไรหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา และช่วยหาทางแก้ไข 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้พบปัญหา ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3514 ต่อ 1 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษา และช่วยหาทางเลือกในการชำระหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ เปลี่ยนวันในการผ่อนชำระ